LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

error messagebox
00:00

E-learning được hình thành trong dự án Tăng cường khả năng lao động của những người bị bóc lột sức lao động và nạn nhân của nạn buôn bán người - cung cấp tư vấn luật lao động chuyên ngành số CZ.2.17/2.1.00/37197 được ủng hộ từ chương trình hoạt động Kỹ năng thích nghi Praha

Facebook