LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

SOS LINKA La Strada
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77

Czech RepublicHledáte Pomoc?Hledáte pomoc?
Neváhejte zavolat na číslo:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informace zde

United kingdomLooking for help?Looking for
help?
Don't hesitate to call:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Read more

RomaniaCăutaţi ajutor?Căutaţi
ajutor?
Contactați-ne la numărul:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informații aici

RussiaНужна помощь?Нужна помощь?
Без сомнения звоните на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Информация здесь

VietnamTìm kiếm giúp đỡ?Tìm kiếm
giúp đỡ?
Hãy gọi cho chúng tôi:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Thông tin tại đây

BulgariaТърсите помощ?Имате ли нужда
от помощ?
Обадете ни се на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Вижте повече

GIVT

Advokační a lobby aktivity

Opatření proti obchodování s lidmi často kladou důraz na stíhání pachatelů/ek a ochranu před nežádoucí migrací. Děje se tak na úkor ochrany práv rizikových skupin a obchodovaných osob. Porušování lidských práv je příčinou, důsledkem i charakteristickým znakem obchodování s lidmi. Věříme proto, že pro komplexní řešení problematiky, představuje lidsko-právní přístup žádoucí referenční rámec.

Smyslem našich lobby aktivit je dávat hlas obchodovaných osobám, analyzovat a připomínkovat opatření proti obchodování s lidmi z hlediska zajištění jejich práv. Zasazujeme se o systémová opatření, která vedou k odstranění faktorů zranitelnosti (potenciálně) obchodovaných osob.  Prostřednictvím výzkumných a monitorovacích aktivit přispíváme do odborného diskurzu a rozšiřujeme jej.

Hlavní okruhy lobby:

Právo obchodovaných osob na finanční odškodnění

Finanční odškodnění za práci, z které jiní kořistili a za psychické a zdravotní následky obchodování, je důležitým právem obchodovaných osob a může napomoci napravit újmy a usnadnit návrat zpět do běžného života. Dosavadní praxe však ukazuje, že toto právo je stále spíše v rovině teoretické.

La Strada ČR je členkou Evropské koalice COMP-ACT EUROPE (European Action Pact for Compensation for Trafficked Persons), jejímž cílem je propagovat právo obchodovaných osob na odškodnění.

Příprava nového zákona o obětech trestných činů

Organizace La Strada se podílí na přípravě nového zákona o obětech trestných činů. Navrhovaný zákon pozitivně ovlivní situaci obětí trestných činů v České republice, zejména uspořádáním a rozšířením katalogu práv poškozeného v trestním řízení, zvýšením peněžité pomoci státu obětem a zavedením povinnosti informovat oběti trestných činů o místech pomoci.  V části garantující odbornou pomoc obětem ale po projednání návrhu Legislativní radou vlády došlo k omezení rozsahu činností prováděných akreditovanými subjekty, což negativně ovlivní činnost nevládních organizací poskytujících právní poradenství obětem trestných činů. La Strada se spolu s dalšími nevládními organizacemi obrátila na členy Legislativní rady vlády se stanoviskem, které naleznete zde.
Před projednáním návrhu zákona vládou La Strada spolu s Bílým kruhem bezpečí a organizací In Iustitia upozornila na snížení úrovně poskytování právních informací obětem trestných činů, ke kterému v současné podobě návrhu zákona dochází. Více informací naleznete zde.

Oznamovací povinnost v novém trestním zákoníku

Nový trestní zákoník, jenž nabyl účinnosti dne 1. 1. 2010, zavádí nově povinnost bez odkladu oznámit, respektive překazit trestné činy obchodování s lidmi a zbavení osobní svobody. Na základě našich dosavadních zkušeností argumentujeme v neprospěch oznamovací povinnosti s tím, že jejími pravděpodobnými důsledky budou: vyšší latence fenoménu, snížení počtu identifikovaných obchodovaných osob, menší dostupnosti sociálních služeb pro tuto zranitelnou skupinu ad.

Zlepšení aplikační praxe pojmu jiné formy vykořisťování

V posledních letech jsme provedli v terénu řadu šetření, která ukazují, že pracovní vykořisťování mimo sféru sezbyznysu není v rámci obchodování s lidmi jen okrajovým jevem. Ačkoliv je však legislativní rámec obchodování s lidmi v ČR rozšířen mimo oblast sexbyznysu již od roku 2004, daří se „jiné formy vykořisťování“ odhalovat a především soudit jen velice obtížně (na začátku roku 2011 není znám jediný pravomocně odsouzený případ).

La Strada ČR je zastoupena v pracovní skupině k definici nucené práce a jiných forem vykořisťování, kterou svolal Odbor bezpečnostní politiky MVČR. Dále je také iniciátorkou projektu „Discovering Trafficking for the Purpose of Forced Labor and Labor Exploitation“, který v letech 2010 – 2013 bude sbírat a analyzovat rozsudky z jiných evropských zemí, aby poskytl doporučení orgánům činným v trestním řízení. V rámci projektu bude rozvinut koncept strategického zastupování.

Příliš úzká brána k lidským právům, proces identifikace obchodovaných osob (publikace La Strada ČR)

 

Facebook