Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 2

Tapos na ang aking probasyon, at tinanggal ako sa trabaho ng aking amo dahil sa pagkakasakit.  May karapatan ba siyang gawin ito?

Ang pagtatrabaho ay maaaring tapusin ng naaayon sa tiyak na tinutukoy na kundisyon.  Sa pangkalahatan, hindi ka maaaring tanggalin ng iyong employer/amo sa panahon ng iyong pagkakasakit, at karapat-dapat kang bayaran ng sahod at sa mga araw ng pagliban sa trabaho dahil sa sakit.  Kung tinanggal ka ng iyong employer ng wala sa katuwiran sa loob ng dalawang buwan, maaari kang magsampa ng demanda laban sa kanya para sa hindi wastong pagtanggal sa trabaho.